Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar och organisationer är ett ekonomiskt stöd som staten eller olika kommuner kan ge för att tillvarata de ideella eller icke-vinstdrivande krafterna i samhället. Det är också ett sätt att värna om vår yttrandefrihet och tillhandahålla mötesplatser för mångfald och tillväxt. Det finns många slags bidrag som föreningar kan ansöka om. Detta kommer an på vilken inriktning och aktivitet föreningen utgår från. Många hundra föreningar ansöker om föreningsbidrag varje år, inom verksamheter såsom idrott, scouter och religiösa cirklar.

Vanliga föreningsbidrag

Det finns många olika slags föreningsbidrag som föreningar kan söka om beroende på vilken slags aktivitet eller behov föreningen eller föreningsmedlemmarna har. Följande är bland de vanligaste bidragen:

  • Projektbidrag, är bidrag begränsade till ett särskilt projekt där bidraget täcker in de utgifter inom ramen för projektet. Projektet kan pågå en längre tid och bidragen betalas ut i flera omgångar.
  • Aktivitetsbidrag, är bidrag begränsade till en speciell aktivitet där bidraget täcker in utgifter inom ramen för aktiviteten och målgruppen. I detta fall är aktiviteten inte långsiktig utan ansöks för varje enskild aktivitet.
  • Grundbidrag, är ett bidrag föreningar ansöker om för att täcka in finansiering av föreningens grundbehov såsom allmänverksamhet, telefon, administration eller dylikt.
  • Utbildningsbidrag, är ett bidrag som ges till sådana föreningar som arrangerar egna utbildningar som medlemmar kan ta del av.
  • Lokalkostnadsbidrag, är bidrag vars syfte är att avlasta föreningar med hyreskostnader för lokaler eller andra mötesplatser.

Villkor för att söka bidrag

För att en förening ska få ansöka om bidrag och få sin ansökan beviljad ställer ofta kommuner och andra bidragsgivare olika krav eller villkor för att ansökan ska bli godkänd. Sådana villkor kan vara att föreningen behöver ha ett visst antal medlemmar eller att föreningen måste bedriva en viss verksamhet och mot en särskild målgrupp. Vanliga villkor är att föreningen måste vila på demokratiska principer, vilket i sin tur betyder att föreningens medlemar ska kunna delta vid årsmötet och besluta om vem eller vilka som ska få sitta i föreningens styrelse samt att föreningen har stadgar som upprätthåller detta.

Bidrag till stödorganisationer med anknytning till sjukvård

En länsregion såsom region Örebro län kan ge bidrag till en social stödorganisation, vilken genom sitt arbete eftersträvar att hjälpa andra människor att påverka sina livsvillkor eller bidra med samhällsutveckling. Dessa bidrag åsyftar alltså att stimulera de ideella organisationerna, vilkas frivilliga arbete har någon anknytning till sjukvårdens verksamhet och mål.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera