Statsbidrag via skolverket

Med de statsbidrag skolverket tillhandahåller kan de som bedriver verksamhet inom skolor, förskolor samt vuxenutbildning bidra till att ge elever och barn större förutsättningar för att ta till sig undervisningen och lära sig. Sedan finns det även olika statsbidrag avsedda för olika organisationer som arbetar med någon form av utbildning. Dessa statsbidrag skiljer sig från år till år, vad de är inriktade mot, i enlighet med de mål och uppdrag som skolverket och staten har satt upp. Några av dessa statsbidrag följer nedan.

Exempel på skolverkets statsbidrag

  • Statsbidrag för arbete mot sexuella trakasserier. Olika organisationer i vårt civilsamhälle erbjuder olika former av kompetensutveckling för skolpersonalen inriktat mot undervisning i sex och samlevnad och att arbeta mot kränkande beteende. Organisationerna ska kunna tillhandahålla kompetensutveckling direkt till skolpersonalen i de olika skolformerna. Statsbidraget bär bakgrund i #metoo uppropen som uppkom under hösten 2017.
  • Statsbidrag för att digitalisera nationella prov 2019. Detta statsbidrag är riktat mot de etthundra skolor som har blivit utvalda som försöksverksamheter för att införa digitala nationella prov.
  • Statsbidrag för att införa karriärtjänster i utanförskapsområden för åren 2019/20

Detta statsbidrag tillhandahåller huvudmän som har skolor i utanförskapsområden en viss möjlighet att kunna anställa lärare som har en karriärtjänst. Detta i syfte att stärka upp undervisningen i skolor i utanförskapsområden med flera lektorer och förstelärare.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera