Statsbidrag till stiftelser, föreningar och internationella organisationer

Beslut om bidrag kan Regeringen samt Regeringskansliet fatta för exempelvis bidrag till stiftelser, föreningar, statliga myndigheter, internationella organisationer eller privatföretag. Förutsättningen för att någon ska kunna ansöka om bidrag hos staten är att Regeringen har avsatt ekonomiska medel avsedda för ändamålet som de ansökande söker bidrag för.

Bidragsmedel styr bidragsgivning

Bidrag kan bara ges ut om Regeringen har avsatt ekonomiska medel för det ändamålet som avses. Om man vill ansöka om statsbidrag, måste man först ta kontakt med det relevanta departementet i Regeringskansliet för att ta reda på om det finns något bidragsmedel för det ändamålet och få svar på det innan ansökan kan göras. Med andra ord är det de tillgängliga bidragsmedlen som styr huruvida bidrag kan ansökas eller ej. Finns det bidragsmedel avsatta för det avsedda ändamålet skickas då ansökan direkt till Regeringskansliet. Om Regeringskansliet då godkänner ansökan så skickas en rekvisition samt en återrapportering om bidragsanvändningen vidare till berörda myndigheter, vilka är Sida, Kammarkollegiet och eventuellt andra myndigheter som överensstämmer med det som angivits i Regeringskansliets beslut.

Allmänna villkor för statsbidrag

Sedan finns en väldigt omfattande deklaration om vilka villkor som gäller för användning av bidraget. Men i normala fall finns de allmänna villkoren för bidrag som gäller för stiftelser och föreningar. De allmänna villkoren är alltid desamma och gäller då samtliga sökande medan specialfall som ligger utanför de allmänna villkoren hamnar under andra särskilda villkor. Dessa villkor kan du läsa mer om i artikeln “Villkor för statsbidrag”, där de sammanfattats.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera