EU-bidrag till miljö, klimat och integration

EU-bidragen i Sverige har olika myndigheter ansvar för. Var och en har sina egna områden för de olika EU-bidragen. Via myndigheternas hemsidor kan du läsa om samt ansöka om olika EU-bidrag inom de åtskilliga områdena som beskrivs nedan.

Miljö och klimat

För att söka ekonomiskt stöd gällande projekt som rör miljöfrågor eller vars syfte är att påverka klimatförändringar, ska du vända dig till Naturvårdsverket.

LIFE

LIFE är ett EU-bidrag som kan ge ekonomiskt stöd för 55 – 60 procent av hela projektkostnaden vad gäller klimat, miljö, eller naturprojekt.

EU-kommissionen gör en utlysning per år i månaden april. Sedan sker en utvärdering av alla inskickade ansökningar, som tar ett par månader. Projektstarten börjar sedan inom ett år från det att ansökan inlämnats.

EU-bidraget LIFE ger sökande möjlighet att göra en insats i sina egna innovationer. Programmet stöttar projekt inom ramen för klimatbegränsning, resurseffektivitet, klimatanpassning, tillämpningen av art- och habitatdirektivet samt att uppnå EU-målen för den biologiska mångfalden.

Integration och migration

EU-stöd finns att ansöka om innanför ramen om EU:s allmänna migrations- och asylpolitik. Sveriges organisationer kan söka om att få finansiering för projekt som rör integration, asyl och återvändande. Det är myndigheten Migrationsverket som förvaltar Sveriges Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfond.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Målgruppen för AMIF är tredjelandsmedborgare och personer med medborgarskap i något land som ligger utanför medlemsstaterna inom EU.

Genom det nationella programmet i Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden bidra till säkerställande av en hållbar och långsiktig migrationspolitik. En sådan politik finns med avsikt att värna om asylrätten och innanför ramen om en reglerad invandring underlätta den rörlighet som finns över gränserna, befrämja den behovsstyrda arbetskraftsinvandringen samt värna om migrationens olika utvecklingseffekter. I Sverige vill vi göra hela migrationsprocessen bättre och har därför inom ramen för arbetet gjort valet att prioritera upp insatser och medfinansiera projekt inom följande tre områden:

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

Bland de viktigaste anledningarna till delaktigheten i utvecklingen av migrationsprocessen i Sverige är att förvalta människornas erfarenheter och kunskaper, varför man kan om söka bidrag från AMIF.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera